διδάσκωのアオリスト形・能動態・直説法

ランドル ショート —  2013年6月10日

διδάσκωのアオリスト形(能動態、直説法)を練習しましょう。

具体的なイメージやシチュエーションを想像しながら、また、一つ一つの文を噛みしめながら、声に出して読んでみてください。

次の文を理解するのに必要な単語の意味は下に書いてありますので、ご参照ください。

ἐδίδαξα αὐτὸν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ.

ἐδίδαξας αὐτὸν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ.

ἐδίδαξεν αὐτὸν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ.

ἐδιδάξαμεν αὐτὸν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ.

ἐδιδάξατε αὐτὸν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ.

ἐδίδαξαν αὐτὸν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ.

 

ἐδιδάξατε αὐτὴν παρὰ τὴν θάλασσαν.

ἐδιδάξαμεν αὐτὴν παρὰ τὴν θάλασσαν.

ἐδίδαξεν αὐτὴν παρὰ τὴν θάλασσαν.

ἐδίδαξα αὐτὴν παρὰ τὴν θάλασσαν.

ἐδίδαξας αὐτὴν παρὰ τὴν θάλασσαν.

ἐδίδαξαν αὐτὴν παρὰ τὴν θάλασσαν.

 

ἐδιδάξαμεν αὐτὸν ἐν τῇ οἰκία.

ἐδίδαξαν αὐτὸν ἐν τῇ οἰκίᾳ.

ἐδίδαξεν αὐτὸν ἐν τῇ οἰκίᾳ.

ἐδίδαξας αὐτὴν ἐν τῇ οἰκίᾳ.

ἐδίδαξα αὐτὴν ἐν τῇ οἰκίᾳ.

ἐδιδάξατε αὐτὴν ἐν τῇ οἰκίᾳ.

 

ἐδίδαξα αὐτὸν παρὰ τὴν θάλασσαν.

ἐδίδαξας αὐτὴν ἐν τῇ οἰκίᾳ.

ἐδίδαξεν αὐτὸν παρὰ τὴν θάλασσαν.

ἐδιδάξαμεν αὐτὴν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ.

ἐδιδάξατε αὐτὸν ἐν τῇ οἰκίᾳ.

ἐδίδαξαν αὐτὴν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ.

 

ἐδίδαξαν αὐτὴν ἐν τῇ οἰκίᾳ.

ἐδιδάξατε αὐτὴν παρὰ τὴν θάλασσαν.

ἐδιδάξαμεν αὐτὴν παρὰ τὴν θάλασσαν.

ἐδίδαξεν αὐτὸν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ.

ἐδίδαξας αὐτὸν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ.

ἐδίδαξα αὐτὸν ἐν τῇ οἰκίᾳ.

 

単語

  1. διδάσκω 教える
  2. ἡ ἐκκλησία 集会、教会
  3. ἡ θάλασσα 海、湖
  4. ἡ οἰκία 家
  5. αὐτόν 彼(αὐτόςの対格単数)
  6. αὐτήν 彼女(αὐτήの対格単数)
  7. ἐν [前置詞] ~の中に、~の中で、in(+与格)
  8. παρά [前置詞] ~の傍、側に、~の傍、側で、beside(+対格)

 

現在形 – 未来形 – 未完了形