διδάσκωの未完了形・能動態・直説法

ランドル ショート —  2013年6月10日

διδάσκωの未完了形(能動態、直説法)を練習しましょう。

具体的なイメージやシチュエーションを想像しながら、また、一つ一つの文を噛みしめながら、声に出して読んでみてください。

次の文を理解するのに必要な単語の意味は下に書いてありますので、ご参照ください。

ἐδίδασκον αὐτοὺς παρὰ τὴν θάλασσαν.

ἐδίδασκες αὐτοὺς παρὰ τὴν θάλασσαν.

ἐδίδασκεν αὐτοὺς παρὰ τὴν θάλασσαν.

ἐδιδάσκομεν αὐτοὺς παρὰ τὴν θάλασσαν.

ἐδιδάσκετε αὐτοὺς παρὰ τὴν θάλασσαν.

ἐδίδασκον αὐτοὺς παρὰ τὴν θάλασσαν.

 

ἐδιδάσκετε αὐτὰς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ.

ἐδιδάσκομεν αὐτὰς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ.

Σίμων Πέτρος ἐδίδασκεν αὐτὰς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ.

Μαρία καὶ Ἰωσὴφ ἐδίδασκον αὐτὰς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ.

ἐδίδασκες αὐτὰς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ.

ἐδίδασκον αὐτὰς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ.

 

ἐδιδάσκομεν αὐτοὺς παρὰ τὴν θάλασσαν.

Μαρία καὶ Ἰωσὴφ ἐδίδασκον αὐτὰς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ.

Σίμων Πέτρος ἐδίδασκεν αὐτοὺς παρὰ τὴν θάλασσαν.

ἐδίδασκες αὐτὰς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ.

ἐδίδασκον αὐτοὺς παρὰ τὴν θάλασσαν.

ἐδιδάσκετε αὐτὰς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ.

 

ἐδίδασκον αὐτὰς παρὰ τὴν θάλασσαν.

ἐδίδασκες αὐτὰς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ.

Σίμων Πέτρος ἐδίδασκεν αὐτοὺς παρὰ τὴν θάλασσαν.

ἐδιδάσκομεν αὐτὰς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ.

ἐδιδάσκετε αὐτοὺς παρὰ τὴν θάλασσαν.

Μαρία καὶ Ἰωσὴφ ἐδίδασκον αὐτοὺς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ.

 

Μαρία καὶ Ἰωσὴφ ἐδίδασκον αὐτὰς παρὰ τὴν θάλασσαν.

ἐδιδάσκετε αὐτοὺς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ.

ἐδιδάσκομεν αὐτὰς παρὰ τὴν θάλασσαν.

Σίμων Πέτρος ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ.

ἐδίδασκες αὐτὰς παρὰ τὴν θάλασσαν.

ἐδίδασκον αὐτοὺς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ.

 

単語

 1. διδάσκω 教える
 2. ἡ ἐκκλησία 集会、教会
 3. ἡ θάλασσα 海、湖
 4. αὐτούς 彼(αὐτόςの対格複数)
 5. αὐτάς 彼女(αὐτήの対格複数)
 6. Μαρία マリア
 7. Ἰωσήφ ヨセフ
 8. Σίμων Πέτρος シモン・ペテロ
 9. καί そして、と、and
 10. ἐν [前置詞] ~の中に、~の中で、in(+与格)
 11. παρά [前置詞] ~の傍、側に、~の傍、側で、beside(+対格)

 

現在形 – 未来形 – アオリスト形