διδάσκωの現在形・能動態・直説法

ランドル ショート —  2013年6月10日

διδάσκωの現在形(能動態、直説法)を練習しましょう。

具体的なイメージやシチュエーションを想像しながら、また、一つ一つの文を噛みしめながら、声に出して読んでみてください。

次の文を理解するのに必要な単語の意味は下に書いてありますので、ご参照ください。

διδάσκω τέκνα ἐν τῇ συναγωγῇ.

διδάσκεις τέκνα ἐν τῇ συναγωγῇ.

διδάσκει τέκνα ἐν τῇ συναγωγῇ.

διδάσκομεν τέκνα ἐν τῇ συναγωγῇ.

διδάσκετε τέκνα ἐν τῇ συναγωγῇ.

διδάσκουσιν τέκνα ἐν τῇ συναγωγῇ.

 

διδάσκετε τέκνα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ.

διδάσκομεν τέκνα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ.

διδάσκει τέκνα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ.

διδάσκω τέκνα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ.

διδάσκεις τέκνα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ.

διδάσκουσιν τέκνα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ.

 

διδάσκομεν τέκνα ἐν τῷ ἱερῷ.

διδάσκουσιν τέκνα ἐν τῷ ἱερῷ.

διδάσκει τέκνα ἐν τῷ ἱερῷ.

διδάσκεις τέκνα ἐν τῷ ἱερῷ.

διδάσκω τέκνα ἐν τῷ ἱερῷ.

διδάσκετε τέκνα ἐν τῷ ἱερῷ.

 

διδάσκω τέκνα ἐν τῇ συναγωγῇ.

διδάσκεις τέκνα ἐν τῷ ἱερῷ.

διδάσκει τέκνα ἐν τῇ συναγωγῇ.

διδάσκομεν τέκνα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ.

διδάσκετε τέκνα ἐν τῷ ἱερῷ.

διδάσκουσιν τέκνα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ.

 

διδάσκουσιν τέκνα ἐν τῷ ἱερῷ.

διδάσκετε τέκνα ἐν τῇ συναγωγῇ.

διδάσκομεν τέκνα ἐν τῇ συναγωγῇ.

διδάσκει τέκνα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ.

διδάσκεις τέκνα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ.

διδάσκω τέκνα ἐν τῷ ἱερῷ.

 

単語

  1. διδάσκω 教える
  2. ἡ ἐκκλησία 集会、教会
  3. ἡ συναγωγή (ユダヤ人の)会堂
  4. τὸ ἱερόν 神殿
  5. τὸ τέκνον 子ども
  6. ἐν [前置詞] ~の中に、~の中で、in(+与格)

 

未来形 – 未完了形 – アオリスト形