Archives For 単語

第3章の単語の発音(現代式)

 

女性名詞(-ηの語尾)

 1. ἡ ἀγάπη – 愛 – love
 2. ἡ ἀδελφή – 姉妹 – sister
 3. ἡ ἀρχή – 始まり – beginning
 4. ἡ γῆ – 土、土地、地面、大地 – earth, soil, land
 5. ἡ ζωή – 命、生活、営み – life
 6. ἡ φωνή – 声、音 – voice, sound
 7. ἡ ψυχή – 魂、自己 – soul, self

女性名詞(-αの語尾)

 1. ἡ ἁμαρτία – 罪 – sin
 2. ἡ βασιλεία – 王支配、王国 – reign, kingship, kingdom
 3. ἡ ἐκκλησία – 集会(後に教会) – assembly (later ‘church’)
 4. ἡ ἡμέρα – 日 – day
 5. ἡ καρδία – 心 – heart
 6. ἡ οἰκία – 家、家庭、家族 – house, household
 7. ἡ ὥρα – 時間、機会 – hour, occasion

女性名詞(-η, -α 混合の語尾)

 1. ἡ δόξα – 栄光、威光 – splendor, glory
 2. ἡ θάλασσα – 海、湖 – sea, lake

中性名詞

 1. τὸ βιβλίον – 本、巻き物 – book, scroll
 2. τὸ δαιμόνιον – 悪魔 – demon
 3. τὸ ἔργον – 仕事、行い – work, deed
 4. τὸ εὐαγγέλιον – 福音、朗報 – good news, gospel
 5. τὸ ἱερόν – 神殿、寺院、聖地 – temple
 6. τὸ πλοῖον – 舟、小舟 – boat
 7. τὸ πρόσωπον – 顔 – face
 8. τὸ σάββατον – 安息日 – Sabbath
 9. τὸ σημεῖον – しるし、奇跡 – sign, miracle
 10. τὸ τέκνον – 子供 – child

代名詞

 1. αὐτός, -ή, -ό – 彼、彼女、それ、彼ら – he, she, it, they

固有名詞

 1. Μαρία – マリア – Mary
 2. Ἰησοῦς – イエス – Jesus
 3. Παῦλος – パウロ – Paul
 4. Πέτρος – ペトロ – Peter

動詞

 1. πιστεύω (+与格) – 私は信じる、信頼する、信仰する – I believe (in), trust, have faith in

『エレメンツ』第2章の単語練習(ビデオ)

ἀκούω (聞く、hear, listen to)という動詞の直説法・現在形・能動態は次の変化をします。  *続きを読む*

『エレメンツ』第2章の単語リストの発音練習(現代ギリシア語)と意味取りのために作ったスライドショーです。次の動詞と名詞が含まれています。

15の動詞

 1. ἄγω – 私は導く、運ぶ – I lead, bring
 2. ἀκούω – 私は聞く – I hear, listen to
 3. βάλλω – 私は投げる – I throw 続きを読む

ギリシア語の穴埋めクイズを作ってみました。下線部の言葉(口語訳)が次のどの単語を訳しているのかを当ててみてください(使われない単語もあります)。

 1. ___ わたしたちは、父が御子を世の救主としておつかわしになったのを見て、そのあかしをする(証言する)のである。(1 ヨハネ 4:14)
 2. __ 喜び、よろこべ、天においてあなたがたの受ける報いは大きい。あなたがたより前の預言者たちも、同じように迫害された(迫害する)のである。(マタイ 5:12)
 3. __ それで、わたしのこれらの言葉を聞いて行うものを、岩の上に自分の家を建てた(建て上げる)賢い人に比べることができよう。(マタイ 7:24)
 4. __ 「あなたがたはキリストをどう思うか。だれの子なのか」。彼らは「ダビデの子です」と答えた。(マタイ 22:42)
 5. __ 彼が読んでいた聖書の箇所は、これであった、「彼は、ほふり場に引かれて行く羊のように、 また、黙々として、毛を刈る者の前に立つ小羊のように、口を開かない(開く)。(使徒 8:32)
 6. __ 彼らに言われた、「わたしはサタンが電光のように天から落ちるのを見た(見る、観察する)。(ルカ 10:18)
 7. __ また途中で、アルパヨの子レビが収税所にすわっているのをごらんになって、「わたしに従ってきなさい」と言われた。すると彼は立ちあがって、イエスに従った(従う、ついて行く)。(マルコ 2:14)
 8. __ のろう者を祝福し、はずかしめる者のために祈れ。(ルカ 6:28)
 9. __ 群衆は彼らをしかって黙らせようとしたが、彼らはますます叫びつづけて言った、「主よ、ダビデの子よ、わたしたちをあわれんで下さい(同情する、憐れみをかける)」。(マタイ 20:31)
 10. ___ 行って、『天国が近づいた』と宣べ伝えよ(宣べる、説教する)。(マタイ 10:7)

ἀνοίγει (ἀνοίγω) ⟡ ἠκολούθησεν (ἀκολουθέω) ⟡ ἀπεκάλυψας (ἀποκαλύπτω) ⟡ ἐδίωξαν (διώκω) ⟡ δοκεῖ (δοκέω) ⟡ ἐλέησον (ἐλεέω) ⟡ εὐλογεῖτε (εὐλογέω) ⟡ εὐχαριστεῖς (εὐχαριστέω) ⟡ ἐθεώρουν (θεωρέω) ⟡ κηρύσσετε (κηρύσσω) ⟡ μαρτυροῦμεν (μαρτυρέω) ⟡ ᾠκοδόμησεν (οἰκοδομέω) ⟡ ἔσωσεν (σώζω)

*正解を確認したい方は、ギリシア語新約聖書(アマゾン)をご覧ください。

Diglot Weave

ランドル ショート —  2014年4月21日

単語を覚えるのには、いろいろな方法があります。例えば、単語カード等を使って単語を丸暗記しようとする人は多いでしょう。

聖書ギリシア語の場合は単語カード等を使うのも良いかもしれませんが、やはり、何よりもそれぞれの単語が使われているコンテキストの中で覚えるのが一番いい方法なのではないでしょうか。

しかし、全くの初心者にとっては原文の様々なコンテキストにおいて新しい単語を覚えることはなかなか難しいことです。というのは、原文のどの箇所もまだ読めないからです。

そこで、diglot weave (2言語が編み合わされた文書・2言語が混ざった文書)をお勧めします。Diglot weave という文書では、学びの対象になっていない単語や文法を日本語で読み、覚えようとしている単語・語法・文法をギリシア語で読みますので、認知的過負荷を避けることができます。

これから、少しずつ日本語とギリシア語の diglot weave を作成し、紹介して行きたいと思います。ギリシア語の言葉が各文書に一つしかないときもありますが、そのコンテキストをじっくり考え、またそのシチュエーションをじっくり想像しながら、その一つ一つの言葉をしっかりと身につけて行きましょう。

そして、diglot weave に慣れたら、自分でも、辞書や聖書ソフトなどを使い、新しい単語や語形のコンテキストを見つけ、diglot weave を作りながら覚えてみてください。