διδάσκωの未来形・能動態・直説法

ランドル ショート —  2013年6月10日

διδάσκωの未来形(能動態、直説法)を練習しましょう。

具体的なイメージやシチュエーションを想像しながら、また、一つ一つの文を噛みしめながら、声に出して読んでみてください。

次の文を理解するのに必要な単語の意味は下に書いてありますので、ご参照ください。

διδάξω ὄχλους ἐν ταῖς ἐκκλησίαις.

διδάξεις ὄχλους ἐν ταῖς ἐκκλησίαις.

διδάξει ὄχλους ἐν ταῖς ἐκκλησίαις.

διδάξομεν ὄχλους ἐν ταῖς ἐκκλησίαις.

διδάξετε ὄχλους ἐν ταῖς ἐκκλησίαις.

διδάξουσιν ὄχλους ἐν ταῖς ἐκκλησίαις.

 

διδάξετε ὄχλους ἐν ταῖς συναγωγαῖς.

διδάξομεν ὄχλους ἐν ταῖς συναγωγαῖς.

διδάξει ὄχλους ἐν ταῖς συναγωγαῖς.

διδάξω ὄχλους ἐν ταῖς συναγωγαῖς.

διδάξεις ὄχλους ἐν ταῖς συναγωγαῖς.

διδάξουσιν ὄχλους ἐν ταῖς συναγωγαῖς.

 

διδάξομεν ὄχλους ἐν τοῖς οἴκοις.

διδάξουσιν ὄχλους ἐν τοῖς οἴκοις.

διδάξει ὄχλους ἐν τοῖς οἴκοις.

διδάξεις ὄχλους ἐν τοῖς οἴκοις.

διδάξω ὄχλους ἐν τοῖς οἴκοις.

διδάξετε ὄχλους ἐν τοῖς οἴκοις.

 

διδάξω ὄχλους ἐν ταῖς συναγωγαῖς.

διδάξεις ὄχλους ἐν τοῖς οἴκοις.

διδάξει ὄχλους ἐν ταῖς συναγωγαῖς.

διδάξομεν ὄχλους ἐν ταῖς ἐκκλησίαις.

διδάξετε ὄχλους ἐν τοῖς οἴκοις.

διδάξουσιν ὄχλους ἐν ταῖς ἐκκλησίαις.

 

διδάξουσιν ὄχλους ἐν τοῖς οἴκοις.

διδάξετε ὄχλους ἐν ταῖς συναγωγαῖς.

διδάξομεν ὄχλους ἐν ταῖς συναγωγαῖς.

διδάξει ὄχλους ἐν ταῖς ἐκκλησίαις.

διδάξεις ὄχλους ἐν ταῖς ἐκκλησίαις.

διδάξω ὄχλους ἐν τοῖς οἴκοις.

 

単語

  1. διδάσκω 教える
  2. ἡ ἐκκλησία 集会、教会
  3. ἡ συναγωγή (ユダヤ人の)会堂
  4. ὁ οἶκος 家
  5. ὁ ὄχλος 群衆
  6. ἐν [前置詞] ~の中に、~の中で、in(+与格)

 

現在形 – 未完了形 – アオリスト形