ποιέωのアオリスト形・能動態・直説法

ランドル ショート —  2013年6月11日

ποιέωのアオリスト形(能動態、直説法)を練習しましょう。

具体的なイメージやシチュエーションを想像しながら、また、一つ一つの文を噛みしめながら、声に出して読んでみてください。

次の文を理解するのに必要な単語の意味は下に書いてありますので、ご参照ください。

ἐποίησα τὰ ἔργα διὰ τὴν ἀγάπην.

ἐποίησας τὰ ἔργα διὰ τὴν ἀγάπην.

ἐποίησεν τὰ ἔργα διὰ τὴν ἀγάπην.

ἐποιήσαμεν τὰ ἔργα διὰ τὴν ἀγάπην.

ἐποιήσατε τὰ ἔργα διὰ τὴν ἀγάπην.

ἐποίησαν τὰ ἔργα διὰ τὴν ἀγάπην.

 

ἐποίησας τὰ ἔργα διὰ τὸν νόμον.

ὁ Πέτρος ἐποίησεν τὰ ἔργα διὰ τὸν νόμον.

Μαρία καὶ Μάρθα ἐποίησαν τὰ ἔργα διὰ τὸν νόμον.

ἐποιήσαμεν τὰ ἔργα διὰ τὸν νόμον.

ἐποιήσατε τὰ ἔργα διὰ τὸν νόμον.

ἐποίησα τὰ ἔργα διὰ τὸν νόμον.

 

ἐποιήσαμεν τὰ ἔργα διὰ τὸ εὐαγγέλιον.

ἐποιήσατε τὰ ἔργα διὰ τὸ εὐαγγέλιον.

ἐποίησα τὰ ἔργα διὰ τὸ εὐαγγέλιον.

ἐποίησας τὰ ἔργα διὰ τὸ εὐαγγέλιον.

ὁ Πέτρος ἐποίησεν τὰ ἔργα διὰ τὸ εὐαγγέλιον.

Μαρία καὶ Μάρθα ἐποίησαν τὰ ἔργα διὰ τὸ εὐαγγέλιον.

 

Μαρία καὶ Μάρθα ἐποίησαν τὰ ἔργα διὰ τὸ εὐαγγέλιον.

ἐποιήσαμεν τὰ ἔργα διὰ τὸ εὐαγγέλιον.

ὁ Πέτρος ἐποίησεν τὰ ἔργα διὰ τὴν ἀγάπην.

ἐποίησας τὰ ἔργα διὰ τὴν ἀγάπην.

ἐποίησα τὰ ἔργα διὰ τὸν νόμον.

ἐποιήσατε τὰ ἔργα διὰ τὸν νόμον.

 

Μαρία καὶ Μάρθα ἐποίησαν τὰ ἔργα διὰ τὸν νόμον.

ἐποιήσατε τὰ ἔργα διὰ τὴν ἀγάπην.

ἐποιήσαμεν τὰ ἔργα διὰ τὴν ἀγάπην.

ὁ Πέτρος ἐποίησεν τὰ ἔργα διὰ τὸ εὐαγγέλιον.

ἐποίησας τὰ ἔργα διὰ τὸν νόμον.

ἐποίησα τὰ ἔργα διὰ τὸ εὐαγγέλιον.

 

単語

  1. ποιέω する、作る
  2. τὰ ἔργα 業、行い(τὸ ἔργονの対格複数)
  3. διά [前置詞] +対格 ~の故に、~の理由で
  4. τὸν νόμον 律法(ὁ νόμοςの対格単数)
  5. τὴν ἀγάπην 愛(ἡ ἀγάπηの対格単数)
  6. τὸ εὐαγγέλιον 福音(τὸ εὐαγγέλιονの対格単数)
  7. Μαρία マリア
  8. Μάρθα マルタ
  9. ὁ Πέτρος ペテロ
  10. καί そして、と、and

文のパターン

「私は愛の故にその業〔複〕をしました。」

 

現在形 – 未来形 – 未完了形