ποιέωの未完了形・能動態・直説法

ランドル ショート —  2013年6月11日

ποιέωの未完了形(能動態、直説法)を練習しましょう。

具体的なイメージやシチュエーションを想像しながら、また、一つ一つの文を噛みしめながら、声に出して読んでみてください。

次の文を理解するのに必要な単語の意味は下に書いてありますので、ご参照ください。

ἐποίουν τὰ ἔργα διὰ τὸν νόμον.

ἐποίεις τὰ ἔργα διὰ τὸν νόμον.

ἐποίει τὰ ἔργα διὰ τὸν νόμον.

ἐποιοῦμεν τὰ ἔργα διὰ τὸν νόμον.

ἐποιεῖτε τὰ ἔργα διὰ τὸν νόμον.

ἐποίουν τὰ ἔργα διὰ τὸν νόμον.

 

ἐποίεις τὰ ἔργα διὰ τὴν ἀγάπην.

ὁ Πέτρος ἐποίει τὰ ἔργα διὰ τὴν ἀγάπην.

Μαρία καὶ Μάρθα ἐποίουν τὰ ἔργα διὰ τὴν ἀγάπην.

ἐποιοῦμεν τὰ ἔργα διὰ τὴν ἀγάπην.

ἐποιεῖτε τὰ ἔργα διὰ τὴν ἀγάπην.

ἐποίουν τὰ ἔργα διὰ τὴν ἀγάπην.

 

ἐποιοῦμεν τὰ ἔργα διὰ τὸ εὐαγγέλιον.

ἐποιεῖτε τὰ ἔργα διὰ τὸ εὐαγγέλιον.

ἐποίουν τὰ ἔργα διὰ τὸ εὐαγγέλιον.

ἐποίεις τὰ ἔργα διὰ τὸ εὐαγγέλιον.

ὁ Πέτρος ἐποίει τὰ ἔργα διὰ τὸ εὐαγγέλιον.

Μαρία καὶ Μάρθα ἐποίουν τὰ ἔργα διὰ τὸ εὐαγγέλιον.

 

Μαρία καὶ Μάρθα ἐποίουν τὰ ἔργα διὰ τὸ εὐαγγέλιον.

ἐποιοῦμεν τὰ ἔργα διὰ τὸ εὐαγγέλιον.

ὁ Πέτρος ἐποίει τὰ ἔργα διὰ τὴν ἀγάπην.

ἐποίεις τὰ ἔργα διὰ τὴν ἀγάπην.

ἐποίουν τὰ ἔργα διὰ τὸν νόμον.

ἐποιεῖτε τὰ ἔργα διὰ τὸν νόμον.

 

Μαρία καὶ Μάρθα ἐποίουν τὰ ἔργα διὰ τὸν νόμον.

ἐποιεῖτε τὰ ἔργα διὰ τὴν ἀγάπην.

ἐποιοῦμεν τὰ ἔργα διὰ τὴν ἀγάπην.

ὁ Πέτρος ἐποίει τὰ ἔργα διὰ τὸ εὐαγγέλιον.

ἐποίεις τὰ ἔργα διὰ τὸν νόμον.

ἐποίουν τὰ ἔργα διὰ τὸ εὐαγγέλιον.

 

単語

  1. ποιέω する、作る
  2. τὰ ἔργα 業、行い(τὸ ἔργονの対格複数)
  3. διά [前置詞] +対格 ~の故に、~の理由で
  4. τὸν νόμον 律法(ὁ νόμοςの対格単数)
  5. τὴν ἀγάπην 愛(ἡ ἀγάπηの対格単数)
  6. τὸ εὐαγγέλιον 福音(τὸ εὐαγγέλιονの対格単数)
  7. Μαρία マリア
  8. Μάρθα マルタ
  9. ὁ Πέτρος ペテロ
  10. καί そして、と、and

文のパターン

「私は律法の故にその業〔複〕をしていました。」

 

現在形 – 未来形 – アオリスト形