πιστεύωの現在形・能動態・直説法

ランドル ショート —  2013年6月8日

πιστεύωの現在形(能動態、直説法)を練習しましょう。

具体的なイメージやシチュエーションを想像しながら、また、一つ一つの文を噛みしめながら、声に出して読んでみてください。

次の文を理解するのに必要な単語の意味は下に書いてありますので、ご参照ください。

πιστεύω τῷ θεῷ.

πιστεύεις τῷ θεῷ.

πιστεύει τῷ θεῷ.

πιστεύομεν τῷ θεῷ.

πιστεύετε τῷ θεῷ.

πιστεύουσιν τῷ θεῷ.

 

πιστεύω ἐν τῷ εὐαγγελίῳ.

πιστεύει ἐν τῷ εὐαγγελίῳ.

πιστεύεις ἐν τῷ εὐαγγελίῳ.

πιστεύουσιν ἐν τῷ εὐαγγελίῳ.

πιστεύομεν ἐν τῷ εὐαγγελίῳ.

πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ.

 

πιστεύεις τῷ κυρίῳ.

πιστεύω τῷ κυρίῳ.

πιστεύουσιν τῷ κυρίῳ.

πιστεύομεν τῷ κυρίῳ.

πιστεύετε τῷ κυρίῳ.

πιστεύει τῷ κυρίῳ.

 

πιστεύω ἐν τῷ θεῷ.

πιστεύεις ἐν τῷ εὐαγγελίῳ.

πιστεύει ἐν τῷ κυρίῳ.

πιστεύομεν ἐν τῷ θεῷ.

πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ.

πιστεύουσιν ἐν τῷ κυρίῳ.

 

πιστεύουσιν τῷ εὐαγγελίῳ.

πιστεύετε τῷ θεῷ.

πιστεύομεν τῷ κυρίῳ.

πιστεύει τῷ εὐαγγελίῳ.

πιστεύεις τῷ θεῷ.

πιστεύω τῷ κυρίῳ.

 

単語

  1. πιστεύω 信じる、信頼する(+与格)
  2. ὁ θεός 神
  3. ὁ κύριος  主人、主
  4. τὸ εὐαγγέλιον 福音、良い知らせ
  5. ἐν [前置詞] ~の中に、~の中で、in(+与格)

 

未来形 – 未完了形 – アオリスト形