πιστεύωの未来形・能動態・直説法

ランドル ショート —  2013年6月8日

πιστεύωの未来形(能動態、直説法)を練習しましょう。

具体的なイメージやシチュエーションを想像しながら、また、一つ一つの文を噛みしめながら、声に出して読んでみてください。

次の文を理解するのに必要な単語の意味は下に書いてありますので、ご参照ください。

πιστεύσω τῷ εὐαγγελίῳ.

πιστεύσει τῷ εὐαγγελίῳ.

πιστεύσεις τῷ εὐαγγελίῳ.

πιστεύσουσιν τῷ εὐαγγελίῳ.

πιστεύσομεν τῷ εὐαγγελίῳ.

πιστεύσετε τῷ εὐαγγελίῳ.

 

οἱ ἀδελφοὶ πιστεύσουσιν ἐν τῷ θεῷ.

πιστεύσετε ἐν τῷ θεῷ.

πιστεύσομεν ἐν τῷ θεῷ.

ὁ ὄχλος πιστεύσει ἐν τῷ θεῷ.

πιστεύσεις ἐν τῷ θεῷ.

πιστεύσω ἐν τῷ θεῷ.

 

πιστεύσεις τῷ κυρίῳ.

πιστεύσω τῷ κυρίῳ.

οἱ ἀδελφοὶ πιστεύσουσιν τῷ κυρίῳ.

πιστεύσομεν τῷ κυρίῳ.

πιστεύσετε τῷ κυρίῳ.

ὁ ὄχλος πιστεύσει τῷ κυρίῳ.

 

πιστεύσω ἐν τῷ θεῷ.

πιστεύσεις ἐν τῷ εὐαγγελίῳ.

ὁ ὄχλος πιστεύσει ἐν τῷ κυρίῳ.

πιστεύσομεν ἐν τῷ θεῷ.

πιστεύσετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ.

οἱ ἀδελφοὶ πιστεύσουσιν ἐν τῷ κυρίῳ.

 

οἱ ἀδελφοὶ πιστεύσουσιν τῷ εὐαγγελίῳ.

πιστεύσετε τῷ θεῷ.

πιστεύσομεν τῷ κυρίῳ.

ὁ ὄχλος πιστεύσει τῷ εὐαγγελίῳ.

πιστεύσεις τῷ θεῷ.

πιστεύσω τῷ κυρίῳ.

 

単語

  1. πιστεύω 信じる、信頼する(+与格)
  2. ὁ ἀδελφός 兄弟
  3. ὁ θεός 神
  4. ὁ κύριος  主人、主
  5. ὁ ὄχλος 群衆
  6. τὸ εὐαγγέλιον 福音、良い知らせ
  7. ἐν [前置詞] ~の中に、~の中で、in(+与格)

 

現在形 – 未完了形 – アオリスト形