πιστεύωの未完了形・能動態・直説法

ランドル ショート —  2013年6月8日

πιστεύωの未完了形(能動態、直説法)を練習しましょう。

具体的なイメージやシチュエーションを想像しながら、また、一つ一つの文を噛みしめながら、声に出して読んでみてください。

次の文を理解するのに必要な単語の意味は下に書いてありますので、ご参照ください。

ἐπίστευον τῷ θεῷ.

ἐπίστευες τῷ θεῷ.

ἐπίστευεν τῷ θεῷ.

ἐπιστεύομεν τῷ θεῷ.

ἐπιστεύετε τῷ θεῷ.

ἐπίστευον τῷ θεῷ.

 

αἱ ἀδελφαὶ ἐπίστευον τῷ εὐαγγελίῳ.

ὁ κόσμος ἐπίστευεν τῷ εὐαγγελίῳ.

ἐπίστευες τῷ εὐαγγελίῳ.

ἐπίστευον τῷ εὐαγγελίῳ.

ἐπιστεύομεν τῷ εὐαγγελίῳ.

ἐπιστεύετε τῷ εὐαγγελίῳ.

 

ἐπιστεύετε ἐν τῷ κυρίῳ.

ἐπίστευον ἐν τῷ κυρίῳ.

ὁ κόσμος ἐπίστευεν ἐν τῷ κυρίῳ.

ἐπίστευες ἐν τῷ κυρίῳ.

ἐπιστεύομεν ἐν τῷ κυρίῳ.

αἱ ἀδελφαὶ ἐπίστευον ἐν τῷ κυρίῳ.

 

ἐπίστευες ἐν τῷ εὐαγγελίῳ.

ἐπίστευον ἐν τῷ θεῷ.

αἱ ἀδελφαὶ ἐπίστευον ἐν τῷ κυρίῳ.

ἐπιστεύομεν ἐν τῷ θεῷ.

ὁ κόσμος ἐπίστευεν ἐν τῷ κυρίῳ.

ἐπιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ.

 

αἱ ἀδελφαὶ ἐπίστευον τῷ εὐαγγελίῳ.

ἐπιστεύετε τῷ θεῷ.

ἐπιστεύομεν τῷ κυρίῳ.

ὁ κόσμος ἐπίστευεν τῷ εὐαγγελίῳ.

ἐπίστευες τῷ θεῷ.

ἐπίστευον τῷ κυρίῳ.

 

単語

  1. πιστεύω 信じる、信頼する(+与格)
  2. ὁ θεός 神
  3. ὁ κόσμος 世界、世
  4. ὁ κύριος  主人、主
  5. ἡ ἀδελφή 姉妹
  6. τὸ εὐαγγέλιον 福音、良い知らせ
  7. ἐν [前置詞] ~の中に、~の中で、in(+与格)

 

現在形 – 未来形 – アオリスト形