λύωの未完了形・能動態・直説法

ランドル ショート —  2013年6月8日

λύωの未完了形(能動態、直説法)を練習しましょう。

具体的なイメージやシチュエーションを想像しながら、また、一つ一つの文を噛みしめながら、声に出して読んでみてください。

次の文を理解するのに必要な単語の意味は下に書いてありますので、ご参照ください。

ἔλυον τὸν δοῦλον.

ἔλυες τὸν δοῦλον.

ἔλυε(ν) τὸν δοῦλον.

ἐλύομεν τὸν δοῦλον.

ἐλύετε τὸν δοῦλον.

ἔλυον τὸν δοῦλον.

 

οἱ κύριοι ἔλυον τὸν ἄνθρωπον.

ἐλύετε τὸν ἄνθρωπον.

ἐλύομεν τὸν ἄνθρωπον.

ὁ Χριστὸς ἔλυεν τὸν ἄνθρωπον.

ἔλυες τὸν ἄνθρωπον.

ἔλυον τὸν ἄνθρωπον.

 

ἔλυον τὸν πῶλον.

ἐλύομεν τὸν πῶλον.

ἔλυες τὸν πῶλον.

ἐλύετε τὸν πῶλον.

ὁ Πέτρος ἔλυεν τὸν πῶλον.

οἱ ἄνθρωποι ἔλυον τὸν πῶλον.

 

οἱ κύριοι ἔλυον τοὺς δούλους.

ὁ κύριος ἔλυεν τοὺς πώλους.

ἐλύετε τοὺς ἀνθρώπους.

ἔλυες τοὺς πώλους.

ἐλύομεν τοὺς δούλους.

ἔλυον τοὺς ἀνθρώπους.

 

ἔλυον τὸν πῶλον.

ἔλυες τὸν ἄνθρωπον.

ὁ κύριος ἔλυεν τὸν δοῦλον.

ἐλύομεν τοὺς πώλους.

ἐλύετε τοὺς ἀνθρώπους.

οἱ κύριοι ἔλυον τοὺς δούλους.

 

必要な単語

  1. λύω 解く、解き放つ
  2. ὁ ἄνθρωπος 人、人間
  3. ὁ δοῦλος 奴隷、しもべ
  4. ὁ κύριος  主人、主
  5. ὁ πῶλος 子ろば
  6. ὁ Πέτρος ペテロ
  7. ὁ Χριστός キリスト

 

現在形 – 未来形 – アオリスト形